รหัสไปรษณีย์ไทย

วัตถุประสงค์และวิธีใช้

  1. เพื่อถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพียงผู้เดียว

  2. เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

  3. มี รหัสไปรษณีย์   รหัสโทรศัพท์ทางไกล และ คำขวัญ ประจำจังหวัด

  4. ข้อพระคัมภีร์  นั้นไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น ๆ แต่เนื่องจากให้ข้อคิดที่ดีจึงได้นำมา ประกอบด้วย

Stamp.jpg

รวบรวมจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โดย ชินกรณ์ ตยานุกรณ์

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

บทความนี้ ท่านสามารถ Download ไปอ่านได้และปรับปรุงข้อมูลใหม่ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2547
สำหรับ PCและ eBook สำหรับ Pocket PC

เรียงตามอักษร รหัสไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เพื่อความรวดเร็วให้เลือกได้ตามภาค

กรุงเทพ ฯ ถ้าไม่ทราบให้เลือกหัวข้อเรียงตามอักษร

ภาคกลาง  ถ้าพบข้อผิดพลาด หรือ มีข้อเสนอแนะ

ภาคเหนือ  กรุณาส่ง e-Mail มาที่ chin@christianthai.net

ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก

Click Here