พี่น้องคริสเตียนจะร่วมมือกันข้อมูลกลางเวปคริสเตียนไทยพี่น้องคริสเตียนจะร่วมมือกัน

โดย ชินกรณ์ ตยานุกรณ์

โดยหลักการแล้ว เมื่อพี่น้องคริสเตียนเข้าเยี่ยมชมเวปคริสเตียนใด ๆ เวปหนึ่งก็ควรจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสเตียนอย่างครบถ้วน แต่ในทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะพี่น้องคริสเตียนจะต้องเสียเวลาเข้าเวปคริสเตียนหลายแห่งด้วยกัน เพราะเวปไซต์แต่ละแห่งนั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเวปมาสเตอร์ของแต่ เวปจะปรับปรุงข้อมูล (updated) ในเวลาที่แตกต่างกันทำให้ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร ของแต่ เวปแตกต่างกันไป ที่ยิ่งมากไปกว่านั้นสำหรับพี่น้อง คริสเตียนที่เริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ตใหม่ยังไม่รู้วิธีหาเวปคริสเตียนไทย ปัญหานี้ยังมีวิธการแก้ไขได้ โดยใช้หลักการ ข้อมูลกลางเวปคริสเตียนไทย

ถ้าพี่น้องคริสเตียนที่เข้าเวปสักระยะหนึ่งจะสังเกตเห็นว่า เวปคริสเตียนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกัน คือ ข่าวสาร กระดานข่าว Link Web Sites ฯลฯ ข้อมูลที่เหมือน ๆ กันควรใช้ ข้อมูลร่วมกันและนำมารวมไว้ที่เดียวกัน นั่นคือข้อมูลกลางเวปคริสเตียนและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมและ เวปมาสเตอร์ โดยผู้เข้าเยี่ยมชมเวปจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ส่วนของ เวปมาสเตอร์ ลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

วิธีใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน หลักการง่าย ๆ คือ ถ้า เวปใดมีการปรับปรุง ข้อมูลในเรื่องใดบ่อย ๆ ก็ให้เวปนั้นเป็นศูนย์กลางของเรื่องนั้น ๆ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือจัดให้มี เวปกลาง ที่ข้อมูลกลางทุกอย่างจะมาอยู่ที่นี่ และ เวปมาสเตอร์ทุกคนสามารถ upload ข้อมูลได้โดยตรง และ Web Christian ทุกเวปจะ link มาที่เวปกลางนี้

จากการประชุม เวปมาสเตอร์ ที่ผ่านมาในหลักการแล้วพี่น้องทุกท่านมีความเห็นตรงกัน แต่มีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น คือขาดการประสานงานที่ดี เนื่องจากเวปไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นเวปส่วนบุคคลที่เวปมาสเตอร์แบ่งเวลามาทำด้วยภาระใจที่มีอยู่ เมื่อว่างจากภารกิจหน้าที่การงานที่ทำประจำ แม้นกระทั้งเวปไซต์ของคริสตจักรและขององค์กรก็ขาดการสนับสนุนที่ดีจากคริสตจักรและองค์กร และส่วนหนึ่งขาดบุคลากรที่จะมาดูแลและบริหารงานในการทำเวปไซต์ อย่างต่อเนื่อง

พี่น้องคริสเตียนจะร่วมมือกัน

ในพระธรรมโรม 12: 6 และพระธรรม 1 เปโตร 4:10 ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า

เมื่อเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมา พี่น้องทุกท่านคงจะจำกันได้ดีคือ ภาพยนตร์เรื่อง The Passion of The Christ. ได้เข้ามาก่อเกิดกระแสขึ้นมาไม่เพียงแต่พี่น้องคริสเตียนเท่านั้นประชาชนทั่วไปก็ให้ความสนใจเข้าชมภาพยนตร์นี้ กันมากมาย หลังจากการชมแล้วผู้ชมที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นย่อมไม่รู้เรื่องและหลายคนมีความสงสัยอยากจะทราบเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ พี่น้องคริสเตียนได้ฉวยโอกาสนี้ที่จะเป็นพยานและอธิบายความเป็นมาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ส่วนที่พี่น้องคริสเตียนไม่สามารถตอบคำถามได้ จึงได้หาข้อมูลจากเน็ตซึ่งมีกระจัดกระจายตามเวปไซต์ต่าง ๆ ดังนั้นเราควรที่จะมีเวบกลางที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่กำลังเป็นสนใจของบุคคลทั่วไป เช่น มีข้อมูลภาพยนตร์ The Passion of The Christ มาไว้ที่เดียวกัน เพื่อพี่น้องคริสเตียนจะไม่พลาดโอกาสในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาอธิบายให้เพื่อน ๆ ญาติพี่น้องและผู้ที่สนใจ ได้อย่างครบถ้วน

ดังนั้นเมื่อพี่น้องได้อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องนั้นมีภาระใจในเรื่องนี้ ผมขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น เวปมาสเตอร์ หรือพี่น้อง คริสเตียนที่ใช้เน็ตทุกท่าน ช่วยแสดงความเห็นว่าจะเริ่มผลักดันให้เกิด เวปกลาง ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารต่าง ๆ เป็นแหล่งพระพรของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก

พี่น้องคริสเตียนจะร่วมมือกัน

วิธีการเบื้องต้นในการร่วมมือในการจัดทำข้อมูลกลาง เวปมาสเตอร์ ควรจะมีการติดต่อประสานงานกันว่า มีข้อมูลใด ๆ ที่มีซ้ำซ้อนกัน เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ (งานประกาศ ฟื้นฟู สัมมนา บทความ คำพยาน ฯลฯ) Link Web Sites ในส่วนของพี่น้องคริสเตียนก็มีส่วนร่วมโดย เมื่อพบเวปคริสเตียนที่เปิดใหม่ หรือมีข่าวสารใด ๆ ควรแจ้งให้เวปมาสเตอร์ทราบ ความร่วมมือกันนี้ ผลประโยชน์จะเป็นของพี่น้องคริสเตียนเพราะในการทำเวปไซค์คริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นการแสวงผลโยชน์ทางการค้าหรือเป็นคู่แข่งกันแต่ประการใด ในเบื้องต้นผมขออนุญาตเป็นตัวแทนในการรับความคิดเห็นต่าง ๆ ของพี่น้องคริสเตียนโดยเมล์มาที่ chin@christianthai.net หรือ chin@se-ed.net ขอบคุณ ครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ขอเชิญแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลือกหัวข้อ คำพยานหรือแบ่งปันพระพร และหนุนใจ Witness Sharing Click Here คลิกที่นี่

Click Here