Calling the Church to Reach All of the Unreached Peoples.

Dr. Henry M. Breidenthal

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2002 ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับคุณหมอเฮ็นรี่ (Dr. Henry M. Breidenthal) และพี่น้องอีกหลายคนที่คริสตจักรร่วมจิต คุณหมอได้แบ่งปัน ในหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น คือยังมีชุมชนคนกลุ่มน้อยจำนวนมากมากหลายกลุ่ม ไม่เพียงแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐเท่านั้น แต่คนทั่วไปก็ยังไม่รู้จักและไม่มีใครเดินทางเข้าไปถึง อันเป็นดินแดนตกสำรวจไม่ปรากฎในแผนที่โลก (The Lost World) ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบของเอเซีย นั้นมีชนกลุ่มน้อยอยู่จำนวนมาก แม้นกระทั้งในประเทศไทย ก็มีชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง และคนทั่วไปก็ไม่รู้จัก อันเป็นดินแดนลับแล

          ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ ของคริสเตียนทุกคนที่จะค้นหาชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น ให้เจอเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ตามพระมหาบัญชา (Matthew 28:18-20) ที่ต่างประเทศมีหน่วยงาน และองค์กรคริสเตียนมากมาย ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ และทำการสำรวจและค้นหาชนกลุ่มน้อยมาหลายปีแล้ว เป็นการสร้างภาระใจ และทำให้มี การถวายตัวเป็นมิชชั่นนารี มุ่งสู่ดินแดนที่โลกลืม (The Lost World) นอกจากนี้ยังมี Web Sites หลายแห่งที่ให้ข้อมูลของชนกลุ่มน้อยที่ตกสำรวจ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง คุณหมอได้ยกตัวอย่าง The US Center for World Mission เป็นองค์กรกลาง ที่ไม่แบ่งแยกนิกาย ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ มากมายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและมี Web Sites คือ www.uscwm.org

          คุณหมอแบ่งปันว่า ผลจากการสำรวจพบว่า ทวีปเอเซียเป็นดินแดน ที่มีชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก และประเทศไทยนั้นมี พื้นที่ใกล้เคียงมากที่สุด น่าจะเป็นจุดศูนย์กลาง หรือกองบัญชาการของพระคริสต์ในเอเซีย คุณหมอมีความตั้งใจที่จะเปิด Web Sites ที่เป็นกลางไม่แบ่งแยกนิกาย เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ที่ยังไม่มีใครรู้จัก และข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง เพื่อเป็นสร้างภาระใจในการประกาศ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและองค์กร ที่จะส่งมิชชั่นนารีไป ซึ่งจะจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีภาระใจและทำงานเต็มเวลา โดยมีเงินเดือนให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย ส่วนชื่อของ Web Sites นั้นยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ อาจจะใช้ชื่อ The TH Center for World Mission. หรือชื่ออื่น ๆ ที่สื่อความหมายได้ดี และถ้ามีพี่น้องมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ส่ง e-mail มาได้ที่ chin@christianthai.net

หมายเหตุ ขณะนี้คุณหมอได้เดินทางไปประเทศอมริกา จะเดินทางกลับเมืองไทยประมาณปลายปี 2002 อย่าลืมอธิษฐานเพื่อพันธกิจนี้ด้วยนะครับ.

อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว

Rome 15:20

Click Here