Click Here

เว้นวรรค... ของชีวิต

โดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
หากสนใจรับ Booklet นี้ ติดต่อได้ที่
ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
67 ถนนสุขุมวิท 19 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2254-7991-5
คริสตจักรแสงสว่าง
689 ถนนอิสรภาพซอย 9 สี่แยกบ้านแขก ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2466-9995,0-2465-0216 โทรสาร : 0-2466-8512
E-mail : sangsawangnet@yahoo.com
E-mail : setpoon@yahoo.com

(หมายเหตุ: เนื่องจากผมได้ฟังคำเทศนาเรื่องเว้นวรรค...ของชีวิต ของ ศจ.พูลสุข แล้วได้รับพระพรมาก จึงได้ติดต่อขอข้อมูล นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และขอขอบพระคุณ ศจ.พูลสุข อย่างมาก มา ณ ที่นี้ด้วย)


ประวัติผู้เขียน

ชื่อ           ศจ.พูลสุข (พูลศักดิ์วรสาร) เศรษฐ์โสภณกุล
สามี          ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
          รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที)
          รองประธานกรรมการคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรฯ
          ศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรสะพานเหลือง
บุตร    ด.ช.วทัญญู เศรษฐ์โสภณกุล


การศึกษา

 • 1970 - 1973 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 1980 - 1981 ปริญญาโท Master of Religious [Christian] Education, [M.R.E.] Luthran Theological Seminary, Hong Kong
 • 1990 การอบรมพิเศษ Dallas Theological Seminary, Texas, U.S.A.

 • สมาชิกคริสตจักร

  สมาคริสตจักรไมตรีจิต ภาคที่ 12 สภาคริสตจักรฯ


  การสถาปนาเป็นศาสนาจารย์

  วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1992 ณ คริสตจักรแสงสว่าง ภาคที่ 12 สภาคริสตจักรฯ


  Click Hereการทำงาน

  1973 - 1979 ทำงานบริษัทและรับราชการ


  พันธกิจด้านศิษยาภิบาล

 • 1982 - 1985 ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรไมตรีจิต
 • 1986 - ปัจจุบัน ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงสว่าง

 • พันธกิจด้านสตรี

 • ที่ปรึกษาคณะสตรีภาคที่ 12 สภาคริสตจักรฯ
 • ที่ปรึกษาสหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนเข้าประชุมสหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์โลก
 • 1985 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 1990 ที่ประเทศเกาหลีใต้
 • 1995 ที่ประเทศอาร์เจนตินา
 • 2000 ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • สอนพระคัมภีร์และอบรมผู้นำสตรีในภาคต่างๆ

 • พันธกิจด้านการสอน

 • อาจารย์พิเศษสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
 • วิทยากรด้านผู้อาวุโส สตรี เยาวชน ครอบครัวและ รวีวารศึกษา

 • พันธกิจด้านการเขียน

 • ผู้แปลและเรียบเรียง "พระคัมภีร์สำหรับเด็ก 365 วัน"
 • ผู้แปลคู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็ก ฉบับ "เริ่มต้น"
 • ผู้เขียนคอลัมน์ "สายธารแห่งศรัทธา" ในวารสาร ข่าวคริสตจักรรายเดือน
 • กองบรรณาธิการ วารสารรอบธรรมาสน์รายไตรมาส

 • พันธกิจด้านมิชชั่น

 • 1995 ผู้นำทีมมิชชั่นแสงสว่างสู่ไต้หวัน
 • 1995 ผู้นำทีมมิชชั่นภาค 12 สู่ฮ่องกง
 • 1997 ร่วมทีมมิชชั่นกับไต้หวันสู่กัมพูชา
 • 1999 ผู้นำทีมมิชชั่นแสงสว่างสู่บรูไน
 • 1999 ผู้นำทีมมิชชั่นภาค 12 สู่ไต้หวัน
 • 2000 ผู้นำทีมมิชชั่นแสงสว่างสู่สิงคโปร์

 • Click Here

  Click for Home

  ถ้อยแถลง

  สืบเนื่องจากสุขภาพที่อ่อนแอของข้าพเจ้า และการเจ็บป่วยครั้งล่าสุด ทำให้ข้าพเจ้ามีนิมิตในการเขียน "เว้นวรรค....ของชีวิต" ขึ้น ข้าพเจ้าแบ่งการเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการนำประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 12:7-10 ส่วนที่สองเป็นการนำประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้น กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกภายในจิตใจ ระบายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นพระพร เป็นประโยชน์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

  ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณอาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่สนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

  ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล (สามี) ที่คอยให้กำลังใจและแนะนำให้เขียนประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่น

  ข้าพเจ้ากราบขออภัย ณ ที่นี้ที่ได้เอ่ยนามคุณหมอหลายๆ ท่าน รวมทั้งบุคคลต่างๆ โดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านทั้งหลาย ขณะเดียวกันก็มิได้กล่าวถึงบุคคลอีกหลายๆ ท่าน เพราะไม่สามารถเขียนชื่อของท่านเหล่านี้ได้ทั้งหมด

  "จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจอันมีคุณทั้งสิ้นของพระองค์ บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟังและข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรแก่ข้าพเจ้าบ้าง ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์" (พระธรรมสดุดี103:2/66:16-17)

  พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
  8 มีนาคม ค.ศ.2001 Click Here