Talking Bible Thai Version

Talking Bible Thai Version คืออะไร ผมได้ไฟล์ MP3 จากเพื่อน เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดีว่าเป็นไฟล์เพลง แต่ไฟล์ MP3 ที่ได้มาไม่ใช่ไฟล์เพลง แต่เป็นไฟล์เสียงธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดา คือ เป็นไฟล์เสียงที่อ่าน พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทย ที่พี่น้องคริสตชนใช้นมัสการพระเจ้านั่นเอง ผมได้ทดสอบใน Internet แล้ว สามารถฟังวจนะ พร้อมกับการอ่านพระคัมภีร์ได้ และนี่คือทีมาของ Talking Bible Thai Version.

ขอบคุณพระเจ้า ผมได้ทดสอบแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นในวันนี้ เราไม่เพียงแต่ อ่านพระคัมภีร์ใน Internet เท่านั้น แต่มีผู้อ่านพระคัมภีร์ ให้เราฟังผ่าน Internet ด้วย เพื่อให้ผลทดสอบ ที่สมบูรณ์ ผมจึ่งใคร่ขอพี่น้องช่วยกันทดสอบ

หลังจากได้ทดสอบมาระยะหนึ่ง ในช่วงแรกนั้นได้ผลพอสมควร แต่มาระยะหลังจะไม่ได้ยินเสียง เนื่องจากไฟล์ mp3 Host ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตรวมทั้งที่นี่ด้วย จึงได้เปลี่ยนมาเป็นไฟล์ wma แทน กรุณาทดสอบใหม่ด้วยนะครับ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ในการอ่านพระคัมภีร์นั้น ในบางครั้ง ก็อ่านลำบาก อาจเนื่องจาก อักษรเล็กเกินไป หรือการให้แสงสี ฉากหลังที่ไม่เหมาะสม ทำให้อ่านลำบาก

2. ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น หรือบางครั้งสายตารู้สึกเมื่อยล้า

3. ยังนึกไม่ออก ใครรู้ช่วยบอกด้วย

4. เหมือนข้อ 3 ครับ

Click Here

5. มีข้อคิดเห็นส่งเมลมาคุยกันนะครับ chin@christianthai.net

ฟังพระวจนะ(แบบที่ 1)

บทที่ 3 เพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้า

1โครินธ์ 3
1 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์
2 ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมมิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับ และถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถ
3 ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ
4 เพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล" และอีกคนหนึ่งกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล" ท่านทั้งหลายมิได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรือ
5 อปอลโลคือผู้ใด เปาโลคือผู้ใด คือผู้รับใช้ ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อ เราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้
6 ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต
7 เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ
8 คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างตามการที่ตนได้กระทำไว้
9 เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์
10 โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญ และอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้น ขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไร
11 เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์
12 บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน
15 ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ
16 ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน
17 ถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้น
18 อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่า ตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่ จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้
19 เพราะว่าปัญญาของโลกนี้ เป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้า ด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง
20 และมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกว่า พระเจ้าทรงทราบว่า ความคิดของคนมีปัญญาเป็นสิ่งไร้ประโยชน์
21 เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย
22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลกชีวิตความตายปัจจุบันกาล หรืออนาคตกาล สิ่งสารพัดนั้น เป็นของท่านทั้งหลาย
23 และท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า

Click Here