เปรียบเทียบขนาดพระคัมภีร์แนวนอน พระคัมภีร์ฉบับย่อ เปรียบเทียบขนาดพระคัมภีร์แนวตั้ง

เปรียบเทียบหน้าพระคัมภีร์ระหว่าง ฉบับเก่า และ ฉบับย่อ

 หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม คลิกที่นี่

 หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ คลิกที่นี่


        ข่าวดี ! สำหรับคริสตชนผู้ถือพระคัมภีร์ครึ่งเล่ม(พระคัมภีร์ใหม่) เดียวนี้คุณสามารถ ถือพระคัมภีร์ได้เต็มเล่มแล้ว เพราะทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้พิมพ์พระคัมภีร์ฉบับ ย่อซึ่งรวมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่และมี ขนาดกระทัดรัดสามารถนำติดตัวไปได้ ทุกหนทุกแห่ง  พระคัมภีร์ฉบับย่อยังคงเป็นฉบับ 1971 เพียงแต่เรียงพิมพ์ใหม่ 1998 ด้วยการจัด รูปหน้าและขนาดตัวอักษรใหม่จำนวนหน้าจึงลดลงกว่า 700 หน้าทำให้ขนาดลดลงไปอย่างมาก ถ้านึกภาพไม่ออกว่าลดไปขนาดไหนก็ให้ดูรูปภาพ ก็รีบหามาประจำตัวได้แล้วถ้าไม่รู้จะหาได้ ที่ไหนก็ คลิกที่นี่  สำหรับผู้ที่มีพระคัมภีร์ฉบับย่อแล้วขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าที่ 858, 1295 และ1352 ของภาคพันธสัญญาเดิมดังนี้

Click Here

แก้ไขข้อพระคัมภีร์ฉบับย่อตามนี้

หน้า พระคัมภีร์เดิม ข้อความที่ถูกต้อง เพิ่มข้อความที่พิมพ์ตก
858 สดุดี 119:106 ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์สาบานและยืนยันไว้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย อันชอบธรรมของพระองค์ จะปฏิบัติตามกฎหมาย อันชอบธรรม ของพระองค์
1295 อาโมส
5:22
แม้ว่าเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาและธัญญบูชาแก่เรา เราก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้น และศานติบูชาด้วยสัตว์อ้วนพีของเจ้านั้นเราจะไม่มองดูเราก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้น
1352 มาลาคี
3:5
"พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา เราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคม พวกผิดประเวณี ผู้ที่สบถเท็จ ผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง และแม่ม่ายและลูกกำพร้าพ่อ ผู้ที่ผลักไสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเรา และแม่ม่ายและลูกกำพร้าพ่อ

        สำหรับพระคัมภีร์ฉบับย่อรุ่นใหม่นั้นข้อความที่ตกนี้ทางสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยได้ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเป็นฉบับ Second Printing Oct 98 ถ้าหากพระคัมภีร์ฉบับย่อ ที่ท่านซื้อ ก่อนเดือนตุลาคม 1998  ก็ให้เพิ่มข้อความที่ตกไปให้ถูกต้องและท่านสามารถขอ สติ้กเกอร์มาติดได้จากร้านหนังสือที่ซื้อหรือติดต่อ ที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย  319/52-55  ถนนวิภาวดีรังสัต  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพ ฯ  10400  โทร. (662) 279-8341-4  Fax  (02) 616-0517 E-mail: tbsthai@ksc.th.com


เปรียบเทียบหน้าพระคัมภีร์ระหว่าง ฉบับเก่า และ ฉบับย่อ

Click Here

หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม

ชื่อพระคัมภีร์ Name เริ่มที่หน้า-เก่า เริ่มที่หน้า-ใหม่
ปฐมกาล ปฐก. Genesis Gen 1 1
อพยบ อพย Exodus Ex. 99 69
เลวีนิติ ลนต.  Leviticus Lev  183 127
กันดารวิถี กดว.  Numbers Num 241 167
เฉลยธรรมบัญญัติ ฉธบ. Deuteronomy Deut  321 223
โยชูวา ยชว. Joshua Josh 405 281
ผู้วินิจฉัย วนฉ. Judges Judg 454 315
นางรูธ นรธ. Ruth Ruth  502 348
1ซามูเอล 1ซมอ. 1Samuel 1Sam 509 353
2ซามูเอล 2ซมอ. 2Samuel 2Sam 575 399
1พงศ์กษัตริย์ 1พกษ. 1Kings 1Ki 634 440
2พงศ์กษัตริย์ 2พกษ.  2Kings 2Ki  704 488
1พงศาวดาร 1พศด. 1Chronicles 1Chron 770 534
2พงศาวดาร 2พศด.  2Chronicles 2Chron 830 576
เอสรา อสร. Ezra Ezra 906 629
เนหะมีย นหม. Nehemiah Neh 927 644
เอสเธอร์ อสธ. Esther Est  957 665
โยบ โยบ. Job Job 972 676
สดุดี สดด.  Psalms Ps 1046 728
สุภาษิต สภษ. Proverbs Prov 1267 883
ปัญญาจารย์ ปญจ. Ecclesiastes Eccles  1329 926
เพลงซาโลมอน พซม. SongOfSolomon Sol 1347 939
อิสยาห์ อสย.  Isaiah Isa 1360 949
เยเรมีย์ ยรม. Jeremiah 2Jer 1510 1053
เพลงคร่ำครวญ พคค. Lamentations Lam 1657 1154
เอเสเคียล อสค  Ezekiel Ezek 1675 1167
ดาเนียล ดนล. Daniel Dan 1784 1242
โฮเชยา ฮชย.  Hosea Hos 1819 1265
โยเอล ยอล. Joel Joel 1843 1281
อาโมส อมส Amos Amos  1853 1288
โอบาดีย์ อบด. Obadiah Obad 1872 1301
โยนาห์ ยนา. Jonah Jon 1875 1303
มีคาห์ มคา.  Micah Mic 1880 1307
นาฮูม นฮม. Nahum Nah 1895 1318
ฮะบากุก ฮบก.  Habakkuk Hab 1901 1323
เศฟันยาห์ ศฟย.  Zephaniah Zeph 1909 1328
ฮักกัย ฮกก.  Haggai Hag  1917 1333
เศคาริยาห์ ศคย  Zechariah Zech 1921 1336
มาลาคี มลค. Malachi Mal 1941 1350

Click Here

หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่

ชื่อพระคัมภีร์ Name เริ่มที่หน้า-เก่า เริ่มที่หน้า-ใหม่
มัทธิว-มธ. Matthew Mt 1 1
มาระโก มก. Mark Mk 73 53
ลูกา ลก. Luke Lk 119 86
ยอห์น ยน. John Jn 196 141
กิจการ กจ. Acts Acts 252 181
โรม รม. Romans Rom 321 231
1โครินธ์ 1คร. 1Corinthians 1Cor 353 255
2โครินธ์ 2คร. 2Corinthians 2Cor 383 277
กาลาเทีย กท.  Galatians Gal 403 291
เอเฟซัส อฟ.  Ephesians Eph 414 299
ฟีลิปปี ฟป.  Philippians Phil  425 307
โคโลสี คส.  Colossians Col 433 313
1เธสะโลนิกา 1ธส.  1Thessalonians 1Thess 440 318
2เธสะโลนิกา 2ธส.  2Thessalonians 2Thess 447 323
1ทิโมธี 1ทธ.  1Timothy 1Tim 451 332
2ทิโมธี 2ทธ.  2Timothy 2Tim 459 337
ทิตัส ทต.  Titus Tit 465 337
ฟีเลโมน ฟม.  Philemon Philem 469 340
ฮีบรู ฮบ. Hebrews Heb 471 342
ยากอบ ยก.  James Jas 495 360
1เปโตร 1ปต.  1Peter 1Pt  503 366
2เปโตร 2ปต.  2Peter 2Pt  512 373
1ยอห์น 1ยน.  1John 1Jn  518 377
2ยอห์น 2ยน. 2John 2Jn  527 383
3ยอห์น 3ยน
3John 3Jn
531 384
ยูดา ยด
Jude Jude
531 385
วิวรณ์ วว.  Revelation Rev 534 387
Click Here