เท้าของผู้นำข่าวดีมา ก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ

ผู้นำข่าวดีของเรื่องดี ผู้โฆษณาความรอด ผู้กล่าว แก่ศิโยนว่า

พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง  อิสยาห์ 52:7