..ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน

และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า

คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น

กิจการ(Acts) 20:24

The www.ChristianThai.net created by a Christian family,

neutral and free from influence of any church or organization.

It is a charity, non profit or any commercial gain in any way,

but just for solely glorifying God and proclaiming His gospel

in this part of the world.


หลักข้อเชื่อ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพียงผู้เดียว
  2. เพื่อให้คริสเตียนไทยทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาไทยเพื่อให้สามารถหนุนใจ แบ่งปัน เป็นพยาน อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่ และเป็นการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
  3. เพื่อให้คริสเตียนไทยในต่างแดนทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆในประเทศไทย
  4. www.ChristianThai.net เป็นกลางไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่ม คณะ คริสตจักร นิกาย องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ฯลฯ
  5. www.ChristianThai.net ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ แต่ยินดี รับการสนับสนุนแบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
  6. www.ChristianThai.net ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม
  7. เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันด้วยการ ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ คำพยาน คำหนุนใจ บทความ แนะนำหนังสือ เพลง วิดีโอ ภาพยนตร์ ฯลฯ


จัดทำโดย
Web Masterนายชินกรณ์  ตยานุกรณ์

(Chinnakorn Tayanukorn)

www.ChristianThai.net

Click Here