Pray.jpg ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดา ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วย  ว่ามีสองสามคนประชุมกัน ที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น  เหตุฉะนั้นเราบอกท่าน ทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับและท่าน จะได้รับสิ่งนั้น  เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย... จงอธิษฐานเพื่อกันและกัน... คำอธิษฐานของ ผู้ชอบธรรม นั้นมีพลังทำให้เกิดผล

มัทธิว 18:19-20 มาระโก 11:24 ยากอบ 5:16

หัวข้อประจำ

 1. ขอให้พี่น้องคริสเตียนไทยร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อสุขภาพพลานามัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 2. เผื่อประเทศชาติ ที่กำลังประสบภาวะวิกฤตการณ์โดยอธิษฐานขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเผื่อรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมใจกัน ในการนำทิศทางในการแก้ปัญหาของ ประเทศชาติอย่างถูกต้องให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว ในทุก ๆ ด้าน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทาง การเมือง ปัญหาทางสังคม ฯลฯ

 3. อธิษฐานเผื่อ ผู้นำคริสตจักร และผู้นำองค์กรคริสเตียน ให้ประกอบไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการ ดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างต่อคริสตชนและสังคม

 4. อธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูใหญ่ทั้งในประเทศและทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2000

 5. อธิษฐานเผื่อครอบครัวคริสเตียนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชมรอบข้าง

 6. อธิษฐานเผื่ออนุชนคนหนุ่มสาวในสังคมให้ใฝ่ทางธรรมมีสติปัญญารู้จักแยกแยะผิดถูกชั่วดี

 7. อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนไทยที่ประสบปัญหาอันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ  ให้มีกำลังใจและอดทนและ ที่สำคัญอย่าให้หลงหายไปจากทางของพระเจ้าและไม่กระทำอะไรที่เป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศของ พระองค์

 8. อธิษฐาน เผื่อเครือข่ายพันธกิจและได้ร่วมมือร่วมใจเป็น Thai Christian.org   รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 9. อธิษฐานเผื่อผู้จัดทำ Home page Christian Thai และ Christian Web Master ทั่วโลกให้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่จะเป็นท่อพระพรต่อพี่น้องคริสเตียนทั่วโลก

 10. อธิษฐานเผื่อทีมงาน Life 2000 ในการเลี้ยงดูติดตามผลผู้รับเชื่อใหม่ในงาน Life2000 ที่ผ่านมา

  Click Hereหัวข้อทั่วไป

 1. ขอให้พี่น้องคริสเตียนช่วยกัน เสนอเข้ามา

 2. ขอพี่น้องมีส่วนร่วมในการทำ Home Pages ด้วยการเลือกหัวข้อที่ต้องการและเขียนข้อความแล้วคลิก Send ข้อความจะส่งเป็น E-mailหรือถ้าต้องการเขียน E-mail โดยตรงให้คลิกที่ E-mail
  (If you would rather mail directly, then click)
  E-mail Here
  .
Name: Subject:
Please Select A Subject ? เลือกหัวข้อตามที่ต้องการ

1. Pray for (อธิษฐานเผื่อ),

2. News (ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวคริสตจักร งานประกาศ งานฟื้นฟู ฯลฯ),

3.Witness (คำพยานหรือแบ่งปันพระพร,หนุนใจ)

4..Questions for Christian Life ?(คำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน),

5. Suggestions (ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ) :


Click Here